vezi mai mult

Licitație publică la procurarea produselor petroliere pentru anul 2021.
20.01.2021   14 Accesări   
 
Licitație cu strigare
18.06.2018   207 Accesări   
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Licitații publice » ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Produselor petroliere prin procedura de achiziție____Licitație Publică.Se invită toși agenții economici cointeresați.
17
02.2020
ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Produselor petroliere prin procedura de achiziție____Licitație Publică.Se invită toși agenții economici cointeresați.
   
84 Accesări  

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

privind achiziționarea ____Produse petroliere

prin procedura de achiziție____Licitație Publică

 

1.    Denumirea autorității contractante: Intreprinderea de Stat Intreprinderea pentru silvicultura "Tighina"

2.    IDNO: 1002608000795 

3.    Adresa:  mun.Bender, str.Chisinaului,228 

4.    Numărul de telefon/fax:  0 68200579 / 030555956

5.    Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  tighinasilvicultura@gmail.com

6.    Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7.    Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică

 

8.    Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimate

(fara TVA)
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

 

 

 

Lotul 1

 

 

 

 

1.

09132000-3

Benzina Premium 95

litri

55000

-Cifra octanica, COR,

min.95,

-Aspect limpede si transparent

-SM SR EN 228

 

852500lei

 

 

Lotul 2

 

 

 

 

2

09134200-9

Motorina Euro 5

litri

50000

Aditivii din motorina nu trebuie sa contina compusi ai metalelor si fosforului.

- Cifra cetanica, min. 51.0

- Punct de inflamabilitate, min. 550C

-Densitatea la 200C,max. 860.0kg/m3

Viscozitate la 400C 2.00-4.50mm2/s

EN 590

700000 lei

 

 

Lotul 3

 

 

 

 

3.

09134100-8

Ulei M10SAE30

litri

9000

-Gost 17479.1-85

 

117000

Valoarea estimativă totală: 1669500lei

 

9.      În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)      Pentru toate loturile;        da

2)      Pentru un singur lot;         da

3)      Pentrumai multe loturi       da

10.    Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11.    Termenii și condițiile de livrare solicitați1 Livrarea în decursul întregului an calendaristic în apropierea localităților, a satului Olănești și satul Talmaza raionul Ștefan Vodă, or. Căușeni or. Căinari ai raionului Căușeni la fel și în satul Hîrbovăț al raionului Anenii Noi și satul Dubăsarii Vechi raionul Criuleni._____

12.    Termenul de valabilitate a contractului:  de la 02.2020 pina la 02.2021

13.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15.  Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Certificat de inrejistrare a intreprinderii, Extrasul

Emis de Camera Inrejisrarii de Stat, copie confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

2

Oferta

Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic

Obligatoriu

3

Formular informativ despre ofertant

Orijinal, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

4

Certificat de atribuire a contului bancar

Eliberat de banca detinatoare de cont, copie confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

5

Certificat de efectuare sistematice a platii impozitelor, contributiilor

Eliberat de Inspectoratul Fiscal

Obligatoriu

6

Ultimul raport financiar

Copie confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

7

Licenta de activitate, in caz daca se licentiaza

 Copie confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

8

Certificat de conformitate sau alt certificate echivalent ce confirma calitatea produselor petroliere oferite- eliberat de Organismul National de Verificare a conformitatii produselor - copia originalului, confirmata prin stampila si semnatura participantului;

Copie confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

9

Garantie pentru oferta F3.2

1% din valoarea fara TVA

Scrisoare de garantie bancara sau transfer la contul autoritatii

Obligatoriu

10

Garantie de buna executie F3.3 va constitui 3% din valoarea contractului adjudecat

Eliberat de o banca comerciala, original, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila bancii

Obligatoriu

11

Formatul specificatii tehnice F4.1

Original, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

12

Formatul specificatii de pret F4.2

Original, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila participantului

Obligatoriu

16.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică  

17.  Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18.    Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19.    Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pe fiecare lot in parte la pretul cel mai scazut cu corespunderea cerintelor solicitate.

20.    Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

 

nu se aplică

 

21.    Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-          până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

      -     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

22.    Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23.    Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile

24.    Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.    Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26.    Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

27.  Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică  

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28.    Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29.  Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30.  În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică  

31.  Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:Nu se specifica

32.    Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform sistemului

33.    În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Se acceptă

sistemul de comenzi electronice

Nu se acceptă

facturarea electronică

Se acceptă

plățile electronice

Se acceptă

34.  Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică  

(se specifică da sau nu)

35.    Alte informații relevante: ______________________________________________________

 

Conducătorul grupului de lucru:  __________________